Make better decisions

Sex Dimensioner Av Beslutskvalitékedjan

Vad är sex Dimensioner Av Beslutskvalitékedjan och hur kan det hjälpa er att förbättra beslutskvalitén? För att förstå Strategiskt beslutsfattande, behöver man skilja på operativa och strategiska beslut enligt Matheson & Matheson, författarna till boken The smart organization. Den största skillnaden mellan dessa är tiden det tar innan resultatet kan valideras. Operativa beslut har en kort återkopplingstid, där positiva och negativa resultat till följd av ett beslut, visar sig rätt snabbt. Återkopplingen är snabb och direkt. Enligt Matheson & Matheson – provar företaget något – observerar resultatet och korrigera felen. Återkopplingsloopar kan mätas i sekunder, timmar, dagar eller månader. Däremot är det tidskrävande att utvärdera resultatet av ett strategiskt beslut, det kan ta lång tid innan det är möjligt att utvärderar utfallet av ett strategiskt beslut. Misstag kan bli kostsam till följd av den långa återkopplingstiden, innan det är möjligt att utvärdera ett resultat och korrigera ett beslut.

Hur kan man agera för att minska riskerna för att fatta ett dåligt beslut? Det går att förstärka kvalitén på besluten, genom att ställa ett antal frågor, till exempel:

  • Har rätt frågor ställts och har de rätta föreställningarna om problemet framställts?
  • Har olika alternativ identifierats och utvärderats? Har rätt frågor ställts och blivit meningsfullt utvärderade?
  • Vilka förutsättningar finns det för teknisk framgång på marknaden?
  • Hur ser förhållandet ut mellan risk och avkastning?
  • Har tillräckligt många alternativ identifierats och utvärderats?
  • Hur kommer beslutet att påverka konkurrenskraften?
  • Är alternativen baserade på tillförlitlig information?
  • Vilka åtgärder kommer att vidtas om beslutet misslyckas?

Kvalitén på besluten kan summeras i en modell bestående av sex dimensioner. Varje dimension formar en länk i en ”Decision Quality Chain”.

Förbättra beslutskvaliténBeslutskvalitékedjan är endast så stark som den svagaste länken, därför bör denna få mest uppmärksamhet. Beslutskvalitékedjan definierar målet: vad företaget vill uppnå på alla strategiska tillfällen. Den tillåter företaget att kritisera kvaliteten på ett beslut då beslutet ska tas.

För att kunna mäta det använder vi ett spindeldiagram, för kan du mäta det så kan du styra det. Genom att mäta blir det lättare att komma fram till vad som behövs förstärkas. En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken.